Kallelse till årsmöte 2019


Styrelsen i föreningen Dansrenässans kallar medlemmarna till årsmöte. Alla medlemmar välkomnas.

Tid och plats

Årsmötet hålls den 8 maj i Ungdomens hus i sal 4 kl 17:30.

Mötets utlysning

Årsmötetet annonseras på föreningens hemsida, i föreningens lokal i samband med träning samt via de e-postadresser som medlemmarna lämnat.

Motioner/förslag

Motioner lämnas till renassans2015@gmail.com senast söndagen den 24 april.

Nomineringar

Nomeringar till styrelseuppdrag och andra poster skickas till renassans2015@gmail.com senast söndagen den 24 april.

Styrelsens motioner

Styrelsen föreslår en stadgeändring som tillåter en styrelse med ordförande + 2 ledamöter, till skillnad från dagens krav på en ordförande + 3 ledamöter. Formuleringen ”Styrelsen består av ordförande samt 3-7övriga ledamöter ” i paragraf 24 ersätts med ”Styrelsen består av ordförande samt 2-7övriga ledamöter ”.
Styrelsen föreslår ytterligare en stadgeändring som tar bort kravet på en revisorssuppleant. Formuleringen “1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år.” i paragraf till “1 revisor och upp till en suppleant för en tid av ett år.”.

Preliminär dagordning för årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. 

  • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

  • föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  • val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
  • upp till 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  • 1 revisor och [upp till/jämte] en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  • 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s